ÓMKK főigazgató pályázat

Nyírtura Község Önkormányzata
a "Pedagógusok új életpályájáról szóló" 2023. évi LII. törvény (Púétv.) 37.§-a alapján
pályázatot hirdet a Nyírturai Móra Ferenc ÓMKK főigazgató munkakör betöltésére.


Munkáltató: Nyírtura Község Önkormányzata Képviselő-Testülete
Betöltendő munkakör: intézményvezető,
Vezetői megbízás: magasabb vezető, főigazgató


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra. Az intézményvezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű, takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének, a bölcsődés korú gyermekek ellátásának megszervezése, a közösségi színtér tevékenységének irányítása. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.


Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, jogállás: köznevelési foglalkoztatotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2024.07.01-től 2029.06.30-ig szól.
A munkakör legkorábban 2024.07.01. napjától tölthető be.


Illetmény és kapcsolódó juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a Púétv. végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A munkavégzés helye:
4532-Nyírtura, Arany János utca 16.


Pályázati feltételek:
• Felsőfokú végzettség, Óvodapedagógus szakképzettség
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség;
• Legalább 4 év pedagógus munkakörben vagy heti 10 tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;
• az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés.
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• magyar állampolgárság ; büntetlen előélet;


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• nyírturai helyismeret, gazdálkodási-pénzügyi végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz ; iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás;
• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program; szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel;
• nyilatkozat a vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásának vállalásáról;
• nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez, személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
• amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.20. 12.00 óra
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mikó Gábor polgármester nyújt, a +36-42-531-010 telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nyírtura Község Önkormányzata, 4532-Nyírtura, Arany János utca 14. címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „ÓMKK főigazgató pályázat”.
• Személyesen: Nyírtura Község Önkormányzata 4532-Nyírtura, Arany János utca 14.

A pályázat elbírálásának határideje 2024.06.20. 16:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Nyírtura Község önkormányzata honlapja és facebook oldala.


A pályázót Nyírtura Község Önkormányzata Képviselő-Testülete hallgatja meg és dönt. A pályázat indoklás nélkül bármikor visszavonható. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Joomla templates by a4joomla