Nyírtura-Sényő Intézményfenntartó Társulás pályázatot hirdet Nyírtura-Sényő Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető beosztás ellátására

 

Nyírtura-Sényő Intézményfenntartó Társulás

 a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyírtura-Sényő Szociális Szolgáltató Központ

intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2020.01.15. napjától 2025.01.14. napjáig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár Bereg megye, 4533-Sényő, Kossuth u. 22.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő költségvetési szerv alapító okiratában foglalt tevékenység ellátása (szociális étkeztetés; házi segítségnyújtás; idősek nappali ellátása; idősek otthona; idősek klubja; adósságkezelési szolgáltatás) az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői szintű irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Az intézményvezető által ellátandó fő feladatok az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, melynek keretében felelős az alapító okirat és alapdokumentumok szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért, irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását. Felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és gazdaságosság követelményének érvényesítéséért. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, beszámolási köztelezettséggel tartozik a fenntartó felé.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében - az intézmény által biztosított szolgáltatások körében - az intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltéséhez előírt valamely képesítés

o magyar állampolgárság,

o cselekvőképesség,

o büntetlen előélet, illetve nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és nem áll fenn vele szemben a Kjt. 20. § (2d)-(2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok,

- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

 

 

o a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017.(X.18.) EMMI rendeletben meghatározott szociális ágazati vezetőképzésben való részvétel és a képzés teljesítése vagy a képzés teljesítésének vállalása,

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

- a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyban kinevezhető.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves szociális gazdálkodás területén szerzett szakmai tapasztalat

Regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség,

Nyírturai és Sényői helyismeret,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,

- részletes szakmai önéletrajz,

- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,

- iskolai végzettséget, szakképzettséget és az 5 év szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok másolata,

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017.(X.18.) EMMI rendeletben meghatározott szociális ágazati vezetőképzésben való részvételt és a képzés teljesítését,

- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

- nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt és nem áll fenn vele szemben a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok,

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdésében és 43/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy vállalja annak megszüntetését jogviszony létesítésének esetén,

- hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,

- nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról,

- nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

- nyilatkozat, hogy minden befolyástól mentesen, önkéntesen és kifejezetten a Nyírtura-Sényő Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa, valamint a pályázata elbírálására létrehozott Pályázat Elbíráló Bizottság ülésére benyújtandó előterjesztésben a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, a 2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bek. alapján a személyes adatai kezeléséhez (név, születési név, születési hely-idő, anyja neve, neme, lakcím, telefonszám, állampolgárság, szakképzettség, munkáltató) és az elbírálásában résztvevők általi megismerhetővé tételéhez,

- amennyiben a pályázatnak zárt ülésen történő tárgyalását kéri, erre irányuló kérelem.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 15. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mikó Gábor, a Társulási Tanács elnöke nyújt, a 0642/531-010 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak Nyírtura-Sényő Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (4532-Nyírtura, Arany János utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a „SZSZK intézményvezetői pályázat” megjelölést.

- Személyesen: dr. Demeter Gabriella jegyző, 4532-Nyírtura, Arany János utca 14. .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a pályázat előkészítője által összehívott bizottság véleményét figyelembe véve dönt a Társulási Tanács a benyújtási határidőt követő legközelebbi tanácsülésen. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot - indokolás nélkül - eredménytelennek nyilvánítsa. A közalkalmazotti kinevezés 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.01.15.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.nyirtura.hu 2019.11.25.

- www.senyo.hu 2019.11.25.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. 11.25.

Joomla templates by a4joomla